Το ΊδρυμαΕκκλησιαστική ΣχολήΒιβλιοθήκηΖαγοροχώριαΕκθεσιακό κέντροΕιδήσειςMισθώσεις ΑκινήτωνeShop
Πολιτική διασφάλισης ποιότητας

Πολιτική διασφάλισης ποιότητας

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών του, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των υποτρόφων – οικοτρόφων μαθητών/μαθητριών, πολιτών - ωφελουμένων, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Διαχειριστικό Σύστημα του Ιδρύματος, καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.

Οι βασικές αρχές, έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Διαχειριστικού Συστήματος Ποιότητας της ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ είναι:

 • Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό.
 • Η ικανοποίηση κατά το δυνατόν των απαιτήσεων και προσδοκιών των μαθητών, πολιτών, των φορέων των περιοχών δράσης της και των τοπικών πληθυσμών.
 • Η τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
 • Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των Δράσεων - Έργων, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής των μαθητών, πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.
 • Η απόλυτη διαφάνεια σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των Εθνικών / Συγχρηματοδοτούμενων / Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων και Δράσεων.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων των ενδιαφερομένων μερών και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, τη ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών - δεδομένων που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων – δράσεων που υλοποιεί και διαχειρίζεται.
 • Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων του Ιδρύματος.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την Ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις, στις νομοθετικές απαιτήσεις αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών του Ιδρύματος.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και άυλων αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και πάντα σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Όλα τα Τμήματα της ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Διαχειριστικό Σύστημα Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης του Ιδρύματος της ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή και αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές του και την διαρκή προσφορά στις τοπικές κοινωνίες, υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Τέλος, η λειτουργία του Ιδρύματος της ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ υπόκειται στον δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο των φορέων, αλλά και των πολιτών της περιοχής δράσης της και οι αποφάσεις της διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, ενώ ταυτόχρονα αξιολογούνται από τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας ως προς το επίπεδο οργάνωσης, λειτουργίας και αποτελέσματος.

Πολιτική Διαχείρισης Έργων

Για την ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ βασικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η υψηλή ποιότητα διαχείρισης των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Παρακάτω παρουσιάζεται η στρατηγική προσέγγιση και η φιλοσοφία του Ιδρύματος σε σχέση με την διαχείριση των έργων, στην οποία έχει βασιστεί και ο σχεδιασμός του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Έργων.

Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ δεσμεύεται για την αποτελεσματική διαχείριση και εκτέλεση των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων τα οποία εκτελεί μέσω της επίτευξης των παρακάτω στόχων:

 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων των αναγκών σε έργα στα όρια της αρμοδιότητάς της.
 • Μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των μελλοντικών πλαισίων ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2021-2027) για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων ανάπτυξης.
 • Αποτελεσματική εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει.
 • Πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και προδιαγραφών των έργων από άποψη χρονοδιαγραμμάτων, κόστους και τεχνικών προδιαγραφών.
 • Επίτευξη των στόχων των έργων που τίθενται από τις Διαχειριστικές Αρχές.
 • Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και των αποκλίσεων των έργων.
 • Βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στη διαχείριση και υλοποίηση των Συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • Απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης των έργων.
 • Πλήρης εφαρμογή και συνεχής βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Έργων και Επιχειρησιακής Ικανότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και τις κατευθύνσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008.

Για την ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ κεντρικός στόχος είναι η μετάδοση της φιλοσοφίας της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της, καθώς και στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον της, το οποίο επηρεάζει με τις δραστηριότητες της και από το οποίο αντίστοιχα επηρεάζεται, κατά την υλοποίηση των δράσεων και έργων που αναλαμβάνει. Πρόκειται για μια στρατηγική που διαμορφώνεται από όλους όσους συμμετέχουν στο έργο της παροχής της υπηρεσίας δηλαδή τη Διοίκηση, το προσωπικό, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές κλπ. Με αυτή τη συνολική αντίληψη για την ποιότητα επιχειρείται η διαρκής προσαρμογή στις εξελίξεις, η συστηματική αναδιάταξη δυνάμεων, η αδιάκοπη προσπάθεια για τη βελτίωση των δομών, των διαδικασιών και τελικά του συνόλου των εργασιών.

Η διάχυση αυτής της φιλοσοφίας ποιότητας είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για το Ίδρυμα και η διασφάλιση της είναι μία συνεχής διαδικασία στην οποία εμπλέκονται:

 • Η δημιουργία και η συντήρηση σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος και η διασφάλιση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των διαδικασιών.
 • Η εξασφάλιση της έγκαιρης αναγνώρισης και τεκμηρίωσης των αναγκών, των διαδικασιών και των τομέων ευθύνης των εργαζομένων.
 • Ο καθορισμός στόχων και δεικτών απόδοσης και η συνεχής παρακολούθησής αυτών.
 • Η ενημέρωση των εργαζομένων για τα όσα προβλέπει το Σύστημα Διαχείρισης Έργων για τα δεδομένα της σχέσης συνεργασίας.
 • Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας του Ιδρύματος με τα στελέχη, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης.
 • Η ενημέρωση των στελεχών του Ιδρύματος επί του Συστήματος Διαχείρισης Έργων.
 • Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση εσωτερικών επιθεωρήσεων.

Μεταξύ των άλλων, στόχοι του Συστήματος είναι:

 • Η χάραξη πολιτικής διαχείρισης έργων, η οποία είναι μονοσήμαντη, σαφής, κατανοητή και εναρμονισμένη με τη γενική πολιτική ποιότητας της ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ και πρέπει εφεξής να διέπει όλες τις δραστηριότητές της.
 • Ο καθορισμός ρεαλιστικών και αντικειμενικών στόχων, που πρέπει να επιδιώκονται συνεχώς και συστηματικά, για την υλοποίηση της παραπάνω πολιτικής ποιότητας.
 • Η δόμηση και παρουσίαση του οργανωτικού σχήματος, που αφορά τη Διαχείριση  Έργων.
 • Ο καθορισμός και η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και τομέων ευθύνης, από πλευράς διαχείρισης έργων, που αφορούν τις θέσεις του παραπάνω οργανωτικού σχήματος.
 • Η παραπομπή σε τεχνικά έγγραφα και στοιχεία του Συστήματος Ποιότητας, που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της εργασίας και περιγράφουν ποιοτικά και ποσοτικά τους πόρους και την απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης Έργων.