Το ΊδρυμαΕκκλησιαστική ΣχολήΒιβλιοθήκηΖαγοροχώριαΕκθεσιακό κέντροΕιδήσειςMισθώσεις ΑκινήτωνeShop
Αναλυτικά

Προκήρυξη ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού (1/2022) «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2022

Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό (1/2022) για το υποέργο α/α 1: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (MIS 5109485), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με Εκτιμώμενη Αξία: 1.098.354,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Προϋπολογισμός Αρχικού Έργου: 915.295,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: 183.059,00€ πλέον ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και β) τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού 1/2022, ΑΔΑΜ:22PROC010351169.

1.       Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή

Βασ. Σοφίας 51 Αθήνα ΤΚ, 106 76, Ελλάδα, τηλ. +30 2107211748

Email: digital@rizarios.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.rizarios.gr

2.       Κωδικός NUTS / Τόπος εκτέλεσης των εργασιών:  GR30 EL 303  / Ελλάδα, Αττική , Αθήνα.

3.       Αντικείμενο της Σύμβασης / Κωδικοί CPV:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής , σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72310000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, CPV: 72320000 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, CPV: 80531200-7 Υπηρεσίες Τεχνικής εκπαίδευσης, CPV: 79950000 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων.

4.       Πρόσβαση στα έγγραφα:

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http:// www.rizarios.gr

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης

 www.promitheus.gov.gr

5.       Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και επιπλέον: (i) δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού και (ii) ικανοποιούνται τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα  Άρθρα 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της Διακήρυξης.

6.       Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 και στους όρους της Διακήρυξης.

7.       Ημερομηνία δημοσίευσης προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 06.04.2022, (αριθμός αναφοράς ΕΕ S: 2022/S 068-180655).

8.       Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site της Αναθέτουσας Αρχής : 08/04/2022, ημέρα Παρασκευή.

9.       Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16.05.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

10.   Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης:  18.05.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

11.   Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του ν.4412/2016.

12.   Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 158790.

13.   Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι μήνες (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14.   Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15.   Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΣΑ Ε1451 (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ14510000).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α 1 «Ψηφιακή ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής» της Πράξης: «Ψηφιακή ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»  με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2067/30.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΤ7246ΜΠΥΓ-9Χ7) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης- ΕΥΔΕ –ΤΠΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5109485.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η χρηματοδότηση της προσαύξησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, μέσω τροποποίησης της αρχικής σύμβασης  (άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα, με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 ν.4412/16, παρ. 4.7 της παρούσας διακήρυξης), δύναται να βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ και συγκεκριμένα της ΣΑ Ε1451 (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ14510000), εφόσον κριθεί ότι αυτή αγορά σε επιλέξιμη δαπάνη. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού της απόφασης ένταξης του έργου (Α.Π.2067/30.11.2021) όπως αυτή εκάστοτε ισχύσει, η χρηματοδότηση του σχετικού υπολοίπου θα καλυφθεί κατά 100% από Εθνικούς Πόρους.

16.   Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε δέκα οκτώ  (18) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

17.   Εγγυήσεις:  Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό ίσο με 22.699,32€) και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

18.   Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

19.   Προδικαστική Προσφυγή: Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται ενώπιον της Ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο  Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.